Због значаја пројекта за развој туризма и укупни привредни развој Републике Србије, у згради Владе Републике Србије у уторак 26.11.2019. године, одржана је презентација пројекта еТуриста. Дефинисане су активности за наредни период у вези са почетком имплементације новог централног информационог система еТуриста. Презентацији су присуствовали представниц и локалне самоуправе и туристичке организације.

Законом о угоститељству ("Службенигласник РС", бр. 17/2019) прописано је
увођење централног информационог система у области угоститељства и туризма
(еТуриста), који је предвиђен као јединствен информациони систем који треба да омогући
дневни увид у стање укупног туристичког промета у Републици Србији, односно ажурну
базу података о свим туристима (домаћим држављанима и странцима), ажурну базу података о угоститељским објектима за смештај, њиховим капацитетима и пружаоцима услуга смештаја, дневни увид у стање наплате боравишне таксе и др, као и да омогући извештавање у статистичке и маркетиншке сврхе у реалном времену.

С обзиром да је израда софтверског решења за централни информациони систем (еТуриста) у завршној фази и да се у првом кварталу наредне године очекује његова пуна имплементација, неопходно је успоставити тачне и ажурне евиденције свих угоститељских  објеката за смештај на територији Републике Србије.
У вези са наведеним као најважнији партнер у реализацији овог пројекта дефинисана је јединица локалне самоуправе којој је Законом поверен део надлежности у вези са вођењем евиденције угоститеља и угоститељских објекта за смештај, за оне објекте које локална самоуправа категорише, као и зa некатегорисане угоститељске објекте чију евиденцију локална самоуправа је дужна да води.